Vedtægter

§1 Navn 
Hvidovre Idrætsforening håndboldafdeling (HIF)

§2 Formål
At dyrke, udbrede og skabe interesse for håndboldspillet.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages såvel damer som herrer samt piger og drenge, der ønsker at dyrke eller støtte håndboldspillet som aktive eller passive medlemmer.

§4 Stemmeret 
Stemmeret har alle aktive seniormedlemmer og passive medlemmer af HIF håndbold afdelingen og som ikke er i restance. Endvidere har ungdomsmedlemmers forældre 1 stemmeret pr. medlem og som ikke er i restance. Det er muligt at stemme med fuldmagt fra max. 1 medlem af klubben.

§5 Kontingent 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. februar, 1. august og 1. november.

§6 Restance 
Restance udover 3 måneder fra forfaldsdagen kan efter bestyrelsens skøn medføre sletning af medlemskabet.

§7 Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. januar – 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 20 medlemmer skriftligt indsender begæring herom med opgivelse af dagsorden til afdelingsformanden.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel pr. mail og på klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§8 Regnskab 
Regnskabsperioden følger kalenderåret.

§9 Ledelsen 
Afdelingens indre og ydre anliggender varetages af en bestyrelse, som består af 8 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Formand, Sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år for 2 år. Næstformand, Ungdomsformand og Kasserer vælges på lige år for 2 år. 1 dameseniormedlem og 1 herreseniormedlem vælges for 1 år.

Udtræder et medlem indenfor valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv dog således, at suppleringen skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for sin virksomhed.

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og et 3. bestyrelsesmedlem i forening.

Der vælges desuden 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

§10 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske via Holdsport.

§11 Eksklusion 
Ekskluderes kan den, der ved usportslig opførsel skader foreningen eller bringer denne i vanry.

En ekskluderet kan få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling, dersom vedkommende senest 14 dage efter eksklusionen begærer dette skriftligt til afdelingsformanden.

§12 Forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

§13 Opløsning 
Ved opløsning af afdelingen overgår alle dennes ejendele til HIF’s hovedafdeling.

Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen den 22. juni 2020